Statut Stowarzyszenia

 1. Statut Stowarzyszenia

KUŹNIA MILANOWSKA

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. ‪Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity: Dz. U.2001 r.  Nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i nie prowadzi działalności politycznej.
 1. ‪Siedzibą Stowarzyszenia jest Milanówek.
 2. ‪Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Dla lepszego realizowania swych celów Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 3. ‪Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 4. ‪Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. ‪Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 6. ‪Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. ‪promowanie postaw i wartości etycznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osób zgodnie z prawdą o człowieku i nauką Kościoła katolickiego,
 2. ‪propagowanie wartości i znaczenia rodziny jako najlepszego środowiska dla rozwoju dzieci i młodzieży,
 3. ‪wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej prowadzonej w duchu umiłowania ojczyzny i otwarcia na świat,
 4. ‪działanie na rzecz miasta Milanówka  w zakresie upowszechniania i kultywowania jego tradycji,
 5. ‪wspieranie rozwoju kultury i oświaty w mieście oraz poprawa warunków rekreacji i wypoczynku w Milanówku,
 6. ‪działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. ‪działania o charakterze edukacyjnym poprzez prowadzenie kursów, sympozjów, seminariów, odczytów, spotkań, szkoleń i konferencji,
 2. ‪organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych,
 3. ‪organizowanie i prowadzenie ośrodków oświatowo – wychowawczych,
 4. ‪rozwijanie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 5. ‪tworzenie i zarządzanie funduszami stypendialnymi,
 6. ‪opiniowanie rozwiązań prawnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 7. ‪współpracę z osobami i instytucjami  w zakresie zbierania i wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach związanych z celami działania,
 8. ‪wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania pokrewne celom Stowarzyszenia,
 9. ‪prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
 10. ‪inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 § 4

 1. ‪Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. ‪Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) ‪członków zwyczajnych
  b) ‪członków wspierających
  c) ‪członków honorowych.

§ 5

 1. ‪Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.
 2. ‪O przyjęciu osoby fizycznej jako członka zwyczajnego decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia podpisanej przez dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. ‪Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.      Od uchwały w tym zakresie nie ma odwołania.

§ 6

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) ‪uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do udziału w Walnym Zebraniu z prawem do głosowania;
b) ‪występowania do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z realizacja celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
c) ‪zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślaniu z listy członków, wykluczeniu lub udzieleniu upomnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

§ 7

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) ‪przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia;
b) ‪regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
c) ‪aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;
d) ‪dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.

§ 8

 1. ‪Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała pomoc materialną lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna jako członek wspierający Stowarzyszenia działa przez swojego przedstawiciela.
 2. ‪O przyjęciu kandydata jako członka wspierającego decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia podpisanej przez dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. ‪Uchwała Zarządu podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały w tym zakresie nie ma odwołania.
 4. ‪Członkowie wspierający mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Mogą oni także zgłaszać wnioski i inicjatywy do Zarządu lub Walnego Zebrania dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 9

 1. ‪Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. ‪Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie w swojej uchwale podjętej w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych. ‪      Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów „za” z liczby członków biorących udział w głosowaniu.
 1. ‪Członkowie honorowi mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Mogą oni także zgłaszać wnioski i inicjatywy do Zarządu lub Walnego Zebrania dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 10

 1. ‪Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
  a) ‪dobrowolne wystąpienie zgłoszone przez członka na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, przy czym za datę wystąpienia uznaje się datę doręczenia pisemnego oświadczenia Zarządowi;
  b) ‪skreślenie z listy członków, gdy członek nie działa w Stowarzyszeniu oraz nie wykazuje zainteresowania jego działalnością i celami;
  c) ‪wykluczenie członka przez Zarząd z powodu niewypełniania przez członka obowiązków, w tym w szczególności niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, a także w przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz z powodu działania niezgodnego z założeniami zawartymi w §2,p.1.; w przypadkach mniejszej wagi Zarząd udziela upomnienia;
  d) ‪utratę przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej;
  e) ‪śmierć członka Stowarzyszenia.
 2. ‪Decyzję o skreśleniu, wykluczeniu lub udzieleniu upomnienia Zarząd podejmuje w formie uchwały.
 3. ‪Decyzja Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka oznacza jednocześnie zawieszenie członka Stowarzyszenia w prawach członkowskich – do czasu jej uprawomocnienia się.
 4. ‪Od decyzji, o której mowa w ust.2, przysługuje zainteresowanemu prawo złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 11

 1. ‪Organami Stowarzyszenia są:
  a) ‪Walne Zebranie Członków,
  b) ‪Zarząd Stowarzyszenia,
  c) ‪Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 2. ‪Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby osób upoważnionych do głosowania, o ile przepisy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 3. ‪Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków brak jest quorum, o którym mowa w ust. 2., wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 12

 1. ‪Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. ‪W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia znajdujący się na liście członków w dniu podjęcia przez Zarząd decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 3. ‪Ponadto w Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym także członkowie wspierający i honorowi.
 4. ‪Zarząd zwołuje Walne Zebranie raz na 2 lata, powiadamiając o termonie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem.
 5. ‪Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  a) ‪uchwalanie statutu i jego zmian,
  b) ‪wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,
  c) ‪zatwierdzanie regulaminów organów Stowarzyszenia,
  d) ‪rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  e) ‪udzielanie absolutorium organom Stowarzyszenia,
  f) ‪ustalanie wysokości składek członkowskich,
  g) ‪uchwalanie długofalowych kierunków działań Stowarzyszenia,
  h) ‪przyjmowanie członków honorowych,
  i) ‪podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  j) ‪rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 6. ‪W przypadku odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania jego kadencji Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 7. ‪W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
  a) ‪z własnej inicjatywy,
  b) ‪na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku,
  c) ‪10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

§ 13

 1. ‪Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. ‪Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. ‪W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członek.
 4. ‪Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 5. ‪Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.
 6. ‪W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu lub też cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków.
 7. ‪Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeby, jednakże przynajmniej raz na pół roku oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 8. ‪Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku ich równości, decyduje głos Prezesa
 9. ‪Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) ‪składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  b) ‪reprezentowanie Stowarzyszenia, działanie w jego imieniu i na jego rzecz,
  c) ‪kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  d) ‪administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,
  e) ‪przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń czynionych na rzecz Stowarzyszenia,
  f) ‪przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie, wykluczanie oraz udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia,
  g) ‪zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  h) ‪wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  i) ‪Przy składaniu oświadczeń woli Stowarzyszenie jest reprezentowane przynajmniej przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
  j) ‪Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie przez co najmniej 2 osoby z Zarządu, w tym przez Prezesa lub Wiceprezesa, chyba że przepisy dla danej czynności wymagają formy szczególnej. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu na piśmie.

§ 14

 1. ‪Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej.
 2. ‪Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób, wybieranych spośród jego członków zwyczajnych przez Walne Zebranie.
 3. ‪Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 4. ‪Komisja Rewizyjna podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona Przewodniczącego.
 5. ‪W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała Komisja Rewizyjna mogą być odwołane przez Walne Zebranie Członków.
 6. ‪Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeby, jednakże przynajmniej raz na pół roku oraz na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 7. ‪Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy jej członków i zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku ich równości, decyduje głos Przewodniczącego.
 1. ‪Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący:
  a) ‪z własnej inicjatywy,
  b) ‪na wniosek przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej,
  c) ‪na wniosek Zarządu.
 2. ‪Posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 8 p.2 i 3.
 3. ‪Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą wchodzić w skład jego Zarządu.
 4. ‪Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  a) ‪kontrola działalności Stowarzyszenia,
  b) ‪kontrola stanu majątku Stowarzyszenia,
  c) ‪prawo do opiniowania planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych wniosków Walnemu Zebraniu,
  d) ‪składanie przed Walnym Zebraniem wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  e) ‪występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
  f) ‪rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących skreślenia, wykluczenia lub upomnienia członków, przy czym uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest ostateczna,
  g) ‪Przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających, zleconych przez Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  h) ‪Prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestnictwa – bez prawa głosu – w pracach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 15

 1. ‪Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości, ruchomości oraz inne elementy majątku trwałego nabyte w okresie działalności statutowej, w tym w szczególności:
  a) ‪spadki, darowizny, zapisy, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne       i prawne, z Polski i z zagranicy,
  b) ‪odsetki bankowe,
  c) ‪wpływy z ofiarności publicznej,
  d) ‪składki członkowskie,
  e) ‪inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. ‪Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 6 – ciu tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. ‪Majątek Stowarzyszenia służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków jako ich majątek odrębny.
 4. ‪Oświadczenia woli o charakterze majątkowym muszą być – dla swej ważności – podpisywane przez 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 5. ‪Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia swego stanowiska.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 16

 1. ‪Uchwalenie statutu lub jego zmiana, a także podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. ‪Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem uchwały Walnego Zebrania Członków jedynie, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Zebrania zawartym w zaproszeniach rozesłanych do uprawnionych członków.
 3. ‪Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3 – 5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Członkiem Komisji Likwidacyjnej mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu.

Majątek Stowarzyszenia pozostały po spłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności zostanie przekazany na cel wskazany przez Zarząd.